Při provozu uhelné elektrárny vzniká velká spousta pevných odpadních látek, u kterých je nežádoucí, aby se dostaly do ovzduší. Tyto odpadní látky je nutné ze zplodin kotle odloučit. Jedno z možných použitelných zařízení na odloučení je právě odlučovač. Práce se zabývá návrhem, konstrukcí a následném měření na modelu odlučovače. Sestrojeno bylo několik závěsných elektrod, které se vkládají do komínového dílu, který má funkci usazovací elektrody. Konstrukce vychází z nejjednoduššího typu odlučovače, a to trubkového. Po úspěšném zkonstruování bylo zapotřebí najít vhodný napájecí zdroj. Jednou z potencionálních možností byl i Van de Graaffův generátor, který se později ukázal jako nevhodný. Pro měření volt-ampérových charakteristik se použil DC tester HIPOTRONIC 840PL-DC. Napájení modelu pro ukázky a demonstraci odlučování se využil vysokonapěťový transformátor F.A.R.T. o jmenovitém výstupním napětí ± 5kV.

Na výsledku je jasně patrný vliv tvaru elektrod na výsledné charakteristiky. Tvar totiž ovlivňuje podmínky hoření korónového výboje, který je nutný pro správnou činnost odlučovače. Taktéž lze pozorovat vliv polarity při nehomogenním poli. Při různých polaritách se mění podmínky průrazného napětí a počáteční napětí samostatného výboje.

Výsledný model lze použít pro demonstraci elektrostatického odlučování, při výuce techniky vysokého napětí a také například při propagačních akcích studijního programu!