Data z nejmodernějších biomedicínských přístrojů dokážeme propojit s informacemi získanými sekvenováním lidské DNA s biologickými databázemi a následně je porovnat s projevy u konkrétního onemocnění. Na základě takto získaných informací mohou lékaři předepisovat léčebné postupy ušité na míru konkrétnímu člověku.

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Firma NXP, která má své zastoupení i v České republice, pořádá pravidelně každý rok mezinárodní soutěž NXP Cup, které se mohou účastnit studenti středních i vysokých škol. FEI se již několikrát stala univerzitou, která hostila regionální kolo této soutěže, a to nejen pro celou ČR, ale i pro okolní státy – Slovensko, Polsko, Maďarsko, Ukrajinu apod. Studenti tak mohou porovnat své schopnosti se studenty z dalších univerzit a nalézt inspiraci pro další vylepšení svých stávajících autonomních vozidel. Vítězové jednotlivých regionálních kol, pořádaných na více místech v Evropě, se pak sejdou ve společném finále.

Své multidisciplinární zkušenost, nabyté při řešení autonomního řízení, pak studenti zúročí ve své budoucí praxi.

 

 

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Na základě informace o pozici, pohybu, tvaru a změně tvaru těla a jeho jednotlivých částí lze usuzovat nejen na činnost řidiče, ale také na jeho momentální kondici a způsobilost k řízení vozidla. Informace o případných zdravotních obtížích řidiče může přispět ke zvýšení bezpečnosti.

Je zřejmé, že stavy, kterými mohou být například mikro-spánek, epileptický záchvat nebo infarkt odvádí v danou chvíli pozornost od řízení a mohou být velmi nebezpečné. V takových případech by bylo vhodné tyto stavy rozpoznat a zapnout asistenční systémy ve vozidle, které jsou schopny převzít řízení za řidiče a zabránit možným potenciálně nebezpečným situacím. Aktuálně se problém snažíme řešit pomocí hlubokých neuronových sítí a to založených zejména na architektuře encoder-decoder (výzkum probíhá ve spolupráci s partnery ze ŠKODA AUTO a.s.).

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

AQMS je webový portál pro podporu dlouhodobého strategického rozhodování, který prostřednictvím uživatelsky přívětivého prostředí v podobě interaktivní mapy, poskytuje orgánům státní správy podklady potřebné pro strategické plánování a rozhodování v oblasti kvality ovzduší. Zároveň poskytuje informace veřejnosti o kvalitě ovzduší a plánovaných opatření.

Projekt zahrnuje pět měst a k nim příslušející funkční urbanizované oblasti (Opava, Ostrava, Opole, Rybnik a Žilina) a celou oblast nazvanou TRITIA (Moravskoslezský kraj, Opolské a Slezské Vojvodství a Žilinský kraj).

Portál je přístupný ve čtyřech jazycích: češtině, slovenštině, polštině a angličtině.

Portál zobrazuje především následující informace:

  • Modelování znečištění ovzduší pro jednotlivé znečišťující látky – suspendované částice PM10 a PM2,5, NO2 a benzo(a)pyren.
  • Emise ve formě emisních čtverců pro jednotlivé znečišťující látky a předmětné roky v rozdělení podle skupin zdrojů znečišťování ovzduší.
  • Způsob vytápění domácností a typu používaného paliva.
  • Průmyslové zdroje znečišťování s generalizovanými emisemi pro jednotlivé znečišťující látky a předmětné roky.
+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Projekt naklápěcího stolu, sloužící pro stabilizaci kuličky v požadované poloze, využívá pro snímání polohy kuličky dotykovou plochu, známou z monitorů. V tomto případě se jedná o plochu rezistivní. Kulička vyvolává svým pohybem po dotykové ploše změny její rezistivity  a ta je snímána v reálném čase pomocí analogově-digitálního převodníku ve dvou osách současně. Tento převodník je součástí řídícího mikropočítače.

Naměřené digitální hodnoty se musí zpracovat pomocí sady filtrů, aby se odstranil nežádoucí šum i chyby měření. Takto upravené hodnoty se pak dále převádí na pozici kuličky na ploše a dále se vypočítá její rychlost a zrychlení. Z těchto hodnot je pak možno nastavit potřebný náklon stolu do protipohybu kuličky s pomocí PID regulátoru.

K řízení náklonu se využívají servomotory a jsou řízeny opět mikropočítačem.  Programové řešení musí pro dostatečně rychlou reakci na změny využívat systém FreeRTOS, který zajistí potřebné rychlé odezvy pro všechny komponenty systému. Výsledné chování je možno vidět v krátké ukázce.

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Jedním z projektů využívající virtuální realitu je vizualizace budovy FEI, jehož cílem je vytvořit realistický model, který bude možné využít různými způsoby, a to ve vazbě na praktické aplikace včetně her. Jedním z nich je vizualizace v oblasti architektury s využitím VR, kdy model posloužil jako základ při vizualizaci navrženého řešení změny schodiště v prostoru hlavního vstupu naší budovy. Projít si ve virtuální realitě navržené řešení a detailně si ho prohlédnout, je ve srovnání s tradičními výkresy a náhledy podstatně realističtější a člověk si po chvilce udělá velmi jasnou představu, jak by takové řešení ve skutečnosti vypadalo.

Model a implementace studie je výsledkem práce studentů v prostředí Blender. Vizualizace návrhu změn vychází z podkladů společnosti YUAR s.r.o. a jejich interiérové studie.

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Myšlenka „Follow the Vehicle“ se řídí jednoduchým principem: dvě auta, jeden řidič. Nadřízený vůz řízený člověkem určuje všechny relevantní parametry, jako rychlost, směr, trasu, jízdní dráhu či cílovou destinaci. Mnohá data týkající se pohybů volantu, akcelerace a brzdění získává podřízený vůz bezdrátovým přenosem z vozu vpředu. Druhý vůz jede za prvním vozem ve vzdálenosti až deseti metrů.

Před zahájením jízdy se oba vozy identifikují prostřednictvím digitálního kódu. Testovací vozy, dva vozy ŠKODA SUPERB iV, jsou vybaveny hardwarovým a softwarovým rozhraním i vysoce moderními technologiemi založenými na technologii smart cities a inteligentních dopravních systémech. Testovací vozy sledují dopravní infrastrukturu a komunikují přes Car-to-X. Výměna dat probíhá prostřednictvím standardu pro automobilovou komunikaci ETSI ITS-G5 a také mobilních sítí 4G/LTE a 5G.

K rozeznávání obrazu a identifikaci trojrozměrných objektů v okolí vozy ŠKODA SUPERB iV využívají senzory, které jsou dodatečně vybaveny kamerovým systémem, speciálními senzory, radarovými systémy a komunikační jednotkou. Zkušební vozy „Follow the Vehicle“ tak čtou celou řadu různých údajů, například aktuální polohu vozidla a parametry související s řízením. Systémy také sledují okolí vozu a aktuální provoz v reálném čase.

toto je upoutávka

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Zveme tě na virtuální prohlídku!

Projděte si naši budovu, laboratoře, třídy online!

Podejte přihlášku už dnes!

Vyberte si jeden ze studijních programů ve školním roce 2023/2024.

Co říkají naši absolventi?

Podívejte se na rozhovory s našimi absolventy a nechte se inspirovat ke studiu na FEI ...