Tato oceněná práce se zaměřuje na vytváření videa zobrazující směr a intenzitu dopravy na jednotlivých úsecích dopravní sítě. Program umožňuje rozlišení intenzit dle barevného spektra a plynulého rozšíření úseků. Kromě toho nabízí i úpravy dle měřítka mapy či typu dopravní komunikace. Data, s kterými absolventka pracuje, pochází z dopravního simulátoru vyvíjeného v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations! Skvělá spolupráce v rámci VŠB-TUO!

A jestli se ptáte, k čemu může sloužit taková vizualizace dat. Tak jedním z hlavních funkcí je například k porovnávání různých algoritmů pro distribuci dopravy. Za nás tleskáme a přejeme další úspěchy!

 

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Práce se zabývala tvorbou komplexního grafického uživatelského rozhraní, které umožňuje zpracování dat získaných pomocí dvou rozdílných metod (neinvazivní fetální elektrokardiografie a fetální echokardiografie) určených k monitoraci srdeční aktivity plodu. Tato práce má přímý přesah do klinické praxe a tvoří potenciální základ pro další výzkum v oblasti rozvoje monitorování pomocí neinvazivního plodového EKG.

 

 

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Bakalářská práce se zabývala metodou polynomiální interpolace a splajny, zkoumala jejich aplikace a řeší různé příklady související s těmito tématy. Polynomiální interpolace slouží jako mocný nástroj pro aproximaci funkcí a konstrukci polynomů, které prochází konkrétními datovými body získanými např. měřením. V určitých případech se však chyba interpolace může velmi zvětšit. K překonání tohoto problému se jako vhodná alternativa jevila polynomiální interpolace po částech. Cílem práce bylo tedy podrobně prozkoumat a zpracovat koncepty Lagrangeovy a Hermiteovy interpolace a také polynomiální interpolace po částech. Proniknutím do těchto metod autorka získala hlubší pochopení jejich matematických základů a praktických významů. Nedílnou součástí práce byla prezentace řešení zajímavých a relevantních úloh souvisejících s polynomiální interpolací a splajny. Řešením těchto úloh demonstruje práce efektivitu, univerzálnost a různé vlastnosti polynomiální interpolace a splajnů. Gratulujeme k úspěchu!

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Tato práce popisuje souhrn základních elektrických poruch, které ovlivňují konstrukci a provoz zařízení v elektrizační soustavě. Zabývá se dále elektrickými ochranami, jejich dělením podle různých kritérií, a základním popisem funkčního principu některých vybraných druhů ochran. Autor popisuje problematiku a využití protokolu IEC61850 společně se stručným obsahem této normy a pojednává o použitých technologiích v praktické části této práce. Jedná se hlavně o PLC AXC F2152, které bylo použito pro odečítání proměnných z ochrany REF630 za pomoci programů Straton a PLCnext Engineer. Na to navazuje návod pro vytvoření komunikace mezi programy PLCnext Engineer a Straton společně s návodem na odečítání aktuálního stavu ochrany pomocí IEC61850 klienta s vizualizací v programu PLCnext Engineer. Je zde také uveden návod pro práci v SCL editoru, který je součástí aplikace Straton. Práce získala ocenění od pana děkana a my gratulujeme!

 

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Při provozu uhelné elektrárny vzniká velká spousta pevných odpadních látek, u kterých je nežádoucí, aby se dostaly do ovzduší. Tyto odpadní látky je nutné ze zplodin kotle odloučit. Jedno z možných použitelných zařízení na odloučení je právě odlučovač. Práce se zabývá návrhem, konstrukcí a následném měření na modelu odlučovače. Sestrojeno bylo několik závěsných elektrod, které se vkládají do komínového dílu, který má funkci usazovací elektrody. Konstrukce vychází z nejjednoduššího typu odlučovače, a to trubkového. Po úspěšném zkonstruování bylo zapotřebí najít vhodný napájecí zdroj. Jednou z potencionálních možností byl i Van de Graaffův generátor, který se později ukázal jako nevhodný. Pro měření volt-ampérových charakteristik se použil DC tester HIPOTRONIC 840PL-DC. Napájení modelu pro ukázky a demonstraci odlučování se využil vysokonapěťový transformátor F.A.R.T. o jmenovitém výstupním napětí ± 5kV.

Na výsledku je jasně patrný vliv tvaru elektrod na výsledné charakteristiky. Tvar totiž ovlivňuje podmínky hoření korónového výboje, který je nutný pro správnou činnost odlučovače. Taktéž lze pozorovat vliv polarity při nehomogenním poli. Při různých polaritách se mění podmínky průrazného napětí a počáteční napětí samostatného výboje.

Výsledný model lze použít pro demonstraci elektrostatického odlučování, při výuce techniky vysokého napětí a také například při propagačních akcích studijního programu!

 

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Práce se zabývá vlivem bludných proudů na kovové konstrukce uložené v půdě nebo ve vodě. Při příkladu působení konstantního proudu 1 A ocelovým potrubím po dobu 1 roku by došlo vlivem elektrochemické koroze k rozpadu 9,13 kg kovu. V práci jsou uvedeny zdroje bludných proudů, jejich měření včetně pasivní i aktivní protikorozní ochrany. Konkrétně je uveden vliv DC tramvajové trakce vůči plynovému potrubí na konkrétním příkladu v Ostravě Výškovicích. V rámci spolupráce s odbornou firmou ATEKO, s.r.o., která měla odborný dohled nad prací, byla provedena řada terénních měření ke zhodnocení potřeby protikorozní ochrany v daném místě. Ze získaných dat byly následně provedeny simulace tří různých druhů ochran (drenáží) a vyhodnocení jejich účinnosti.

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Praxi náš úspěšný bakalář vykonával ve společnosti ELVAC a.s. se sídlem v Ostravě Hrabůvce. Práce pojednává především o práci v programech EPLAN Electric P8 a EPLAN Pro panel, které využíval při plnění většiny popisovaných úkolů. V průběhu absolvování odborné praxe měl možnost určitý čas pracovat na výrobě rozváděčů, kde získal znalosti výrobních postupů rozváděčů. Tyto znalosti jsou nezbytné pro tvorbu elektrotechnického projektu. Dále práce popisuje dílčí činnosti, které vykonával jako projektant elektro. Tyto činnosti zahrnují konfiguraci elektrotechnických přístrojů, studium aktuálně platných norem a komunikaci se zákazníky a dodavateli. V závěru práce se zabývá znalostmi nabytými během absolvování odborné praxe, znalostmi, které se naučil ve škole a využil je v praxi a znalostmi, které mu naopak scházeli v průběhu praxe.

A jak autor praxi zhodnotil? Během praxe zjistil, že ho škola dostatečně vybavila teoretickými znalosti z oboru elektro, tak i schopností samostatné práce, ale citelně mu scházeli praktické znalosti a zkušenosti, jak při kreslení dokumentace, tak i znalosti ohledně výroby rozváděčů. „V oboru elektro projekce, který studuji, tato skutečnost platí dvojnásobně, protože se jedná především o práci s praktickými znalosti, pro jejichž úplné pochopení je potřeba ovládat dobré teoretické základy. Absolvováním odborné praxe jsem si značně prohloubil praktické znalosti z oboru elektro projekce, které budu nadále hojně využívat v profesním životě. “ dodává Vojtěch Tomala. Víme, že absence praktických znalostí je značný hendikep při následném uplatnění studenta po skončení studia na vysoké škole, proto je FEI navázána na množství firem, s kterými si studenti mohou domluvit praxi a zajistí si tak lehký přechod z teorie do praxe. Autorovi gratulujeme k ocenění!

 

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Tématem bakalářské práce byl návrh a realizace experimentální desky HAT pro demonstraci principů automatického řízení a regulace při výuce. Při praktických cvičeních je kladen důraz na využití skutečných fyzikálních modelů, což přispívá k lepšímu a názornějšímu pochopení podstaty řízení procesů. Nejdříve se tyto procesy identifikují, aby poté bylo možno navrhnout a implementovat vhodné algoritmy pro jejich řízení. Jako vhodný fyzikální model byla vybrána kulička pohybující se na nakloněné rovině ve dvou osách.

Tento model se dá sestrojit z běžně dostupných součástek s nízkou pořizovací cenou. Student může v rámci praktických experimentů působit na kuličku vnější silou a sledovat reakci navrženého regulačního obvodu na tuto poruchu. Pro řídicí část byl použít systém REXYGEN, v jehož vývojovém prostředí byly naprogramovány algoritmy řízení pomocí funkčních bloků. REXYGEN také umožňuje elegantním způsobem vytvořit názornou vizualizaci, která představovala další část řešení bakalářské práce.

Ve vizualizaci je možno provádět různé experimenty, jako je například nastavování parametrů jednotlivých regulátorů nebo změna set-pointu neboli žádané cílové polohy kuličky na podkladové naklápěcí desce, to vše s pomocí grafických interaktivních komponent. Potvrzuje se, že každý předmět oboru zaujímá své oprávněné místo ve studijním plánu. V této bakalářské práci se odrážejí znalosti ze všech předmětů bakalářského studia! Tato komplexnost a píle vedla k úspěchu!

 

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Práce spojuje hned několik zajímavých oblastní aplikované matematiky a informatiky.

  • Hlavním cílem bylo rozšířit výzkum nedávno vyvinuté metody škálovatelné pravděpodobnostní aproximace s důrazem převážně na klasifikační problémy.
  • Hlavní myšlenkou je spojení bayesovského modelování a adaptivní diskretizace, které vede k vícekriteriálnímu optimalizačnímu problému, pro který bylo navrženo řešení v podobě algoritmu strojového učení s učitelem.
  • Jako praktická aplikace byla vybrána detekce koroze z obrazových dat s využitím principů analýzy obrazu a počítačového vidění. Výsledkem této práce je teoretický popis i vlastní implementace matematického modelu, který je schopný detekovat korozi na obrazových datech.
+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Zveme tě na virtuální prohlídku!

Projděte si naši budovu, laboratoře, třídy online!

Podej si přihlášku už dnes!

Vyber si jeden ze studijních programů ve školním roce 2024/2025.

Co říkají naši absolventi?

Podívejte se na rozhovory s našimi absolventy a nechte se inspirovat ke studiu na FEI ...