Cílem diplomové práce byl návrh a realizace interogační jednotky pro měření s optovláknovými Braggovskými senzory ve viditelné nebo infračervené oblasti a ověření její funkčnosti reálným měřením deformací.

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Výstupem diplomové práce je model zařízení pro sledování polohy slunce. Stanoviště je schopno se napolohovat tak, aby sluneční paprsky dopadaly pod nejefektivnějším úhlem na solární panel po celou dobu osvitu. Součástí práce je rešerše pohybu slunce po obloze, rozdělení druhů fotovoltaických článků a také popis rozdělení různých typů krokových motorů se způsoby jejich řízení!

 

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Práce se zabývala návrhem projektové dokumentace elektroinstalace výtahu s trakčním pohonem. V první části se zaměřovala na vývoj a teoretický rozbor výtahů. Druhá část detailně popisovala legislativní a normativní požadavky na výtahové systémy, zajišťující dodržení předpisů týkajících se bezpečnosti a provozu výtahů. Na to navázal student s vlastním návrhem všech bezpečnostních prvků, komponentů řídicího systému, pohonů a klíčových součástí elektroinstalace výtahu.

Nedílnou součástí bylo rovněž vypracování kompletní projektové dokumentace elektroinstalace výtahu včetně rozváděče. Závěrem se práce věnuje také zpracování podkladů pro zkoušky vyprojektovaného rozváděče výtahu, zajišťující jeho funkčnost a bezpečnost v provozu. Tato práce tak poskytuje komplexní přehled pro návrh elektroinstalace výtahu dle patřičných zákonů a norem.

 

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Analyzátor může běžet např. na jednodeskovém počítači a je schopen pro standardně používané konfigurace přijmout LoRaWAN rámce, provést demodulaci a dekódovat je, aniž by byla známá jediná informace o přijímaném signálu. Výstup je online vizualizován ve známém prostředí nástroje Wireshark. Celé řešení je vyvinuto jako open-source s využitím jazyka Python a s minimálními pořizovacími náklady (cca několik tis. Kč). Navíc je vyvinuté řešení využíváno při výuce předmětu IoT a v projektových činnostech. Není to skvělé? Moc gratulujeme k úspěchu!

 

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Diplomová práce odhalila tajemství síťového kouzla typu Transformer!  Tato architektura hlubokých neuronových sítí nejen překonala rekordy v zpracování přirozeného jazyka (NLP), ale teď nás zasvěcuje i do přepisu mluveného slova.  Její schopnost modelovat vztahy na velké vzdálenosti, zvýšit efektivitu paralelního zpracování a snížit nároky na výpočetní výkon jí umožnily předčit tradiční modely, včetně rekurentních a konvolučních neuronových sítí v mnoha NLP úlohách.

Práce prozkoumává, jak síť Transformer zpřístupňuje nový pohled na přepis mluveného slova do textu. Konkrétně se zabývá analýzou její efektivity na slovenských řečových datech ve srovnání s tradičními rekurentními modely ASR nad záznamy trvajících desítky hodin.

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Autor u varianty LED osvětlovací soustavy zpracoval návrh inteligentního systému řízení na základě příspěvku denního světla do haly pomocí osvětlovacích pásů a světlíků. Dále práce obsahuje variantní srovnání LED a výbojkové osvětlovací soustavy a jejich vzájemné srovnání z pohledu investičních nákladů, nákladů na provoz a nákladu na údržbu v ročním intervalu. Z vypočtených nákladů je také vytvořen odhad návratnosti investice do LED osvětlovací soustavy, sloužící jako doporučení pro investora stavby.

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Zhodnocení rozsahu a tvaru fraktury očnice je důležitým krokem v diagnostice poměrně častých poranění hlavy a tváře, a to zejména s ohledem na zpřesnění výroby poúrazových implantátů nahrazujících poškozené kosti. Mezi hlavní problémy spojené s 3D rekonstrukcí patří vysoké zastoupení šumu ve vstupních datech a velmi malá tloušťka kostí očnice. Z těchto důvodů bylo nutné nejprve provést filtraci a následně segmentaci samotných kostí očnice.

Samotná rekonstrukce tvaru očnice byla provedena pomocí hraniční reprezentace, konkrétně trojúhelníkové sítě (na obrázku vyznačena žlutě), která svým chováním simuluje fyzikální vlastnosti nafukovacího balónku. Geometrie sítě je během řady iterací (na obrázku vlevo vyznačena šedě, kde se na řádcích nachází pohled shora, zepředu a zprava) upravována tak, že se postupně přimyká co nejblíže k okolním strukturám až vznikne tvar odpovídající rekonstruované očnici. Celý proces rekonstrukce je možné řídit sadou parametrů, které mají vliv na fyzikálně-mechanické vlastnosti pomyslného balónku a tím pádem také na výslednou podobu tvaru očnice. Například můžeme požadovat co nejpřesnější rekonstrukci včetně zachycení zlomeniny nebo naopak se pokusit o získání před úrazové podoby očnice pro usnadnění výroby náhrady poškozených kostí. K úspěchu gratulujeme!

 

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Monitorování řidiče automobilu při jízdě může předcházet bezpečnostním rizikům, která vznikají díky nepozornosti a zdravotním problémům. S využitím kamery umístěné v kabině vozidla je možné monitorovat pózu řidičova těla i jeho hlavy a na základě získaných informací předpovídat přítomnost nebezpečných stavů a situací využitím strojového učení.

V diplomové práci byly pro analýzu použity záznamy natočené v kabině vozidla při řízení v provozu. Z těchto záznamů se pomocí detekčního algoritmu získává pro každý snímek vizualizace pózy, umístění a natočení částí řidičova těla.

Získaná vizualizace pak slouží k trénování neuronových sítí rozpoznávajících aktivity prováděné řidičem, nebo je pomocí tzv. autoenkodéru detekována přítomnost jakékoliv anomálie, která by se při běžném řízení neměla objevovat.

Vzniklé modely tak mohou zcela samostatně detekovat přítomnost nezvyklých situací a v případě nasazení do provozu by tak mohly aktivovat preventivní bezpečnostní opatření!

 

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Práce se zaměřuje na nový způsob monitorování dechové frekvence během každodenní fyzické aktivity. Použitím radarového systému a inovativních algoritmů je možné získat přesný odhad dechové frekvence bezkontaktně. Studie naznačuje, že tento nový přístup má potenciál pro efektivní sledování dechu bez nutnosti použití omezujících zařízení pro měření. Porovnání s tradičními metodami ukázalo slibné výsledky. Technologie má tak příslib přinést efektivní a pohodlný přístup pro sledování dechové frekvence bezkontaktně!

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Hlavním cílem diplomové práce bylo provést rozbor Jilesova-Athertonova modelu feromagnetické hystereze a naprogramovat kód v prostředí MATLAB pro proložení experimentální magnetizační křivky tímto modelem.

Trocha teorie. Magnetizace M je vektorová fyzikální veličina charakterizující magnetické vlastnosti látkového prostředí. Její závislost na vnějším magnetickém poli H je popsána tzv. magnetizační křivkou. U feromagnetických materiálů vykazuje magnetizace hysterezi. Hystereze je takové chování dynamického systému, kdy výstupní veličina není závislá pouze na veličině vstupní, ale také na historii systému.

  • Jilesův-Athertonův model feromagnetické hystereze vychází z postupů statistické fyziky, kdy předpokládá existenci ideální magnetizační křivky (tzv. křivky anhysteretické magnetizace), která je modifikována poruchami struktury. Tento model je popsán nelineární diferenciální rovnicí 1. řádu a má 5 parametrů. V důsledku nejasností při jeho odvození existují v literatuře celkem tři vzájemně neslučitelné modifikace tohoto modelu.
  • V této diplomové práci byly identifikovány celkem tři nejasnosti v modelu. První je příliš strmý nárůst křivky – tento problém je vyřešen zavedením nového předpokladu o existenci magnetických klastrů. Druhou nejasností je nerozlišitelnost vlivu pružných a nepružných ztrát na hysterezi – odstranění tohoto problému vede na redukci počtu parametrů na 4. Třetím problémem je dvojí přítomnost tzv. efektivního magnetického pole v energetické bilanci – odstranění tohoto problému vede k lepší stabilitě řešení rovnice modelu a zajímavým vlastnostem pro případný model pro anizotropní materiály.
  • Pro odstranění všech tří nejasností byl navržen nový diferenciální izotropní model feromagnetické hystereze (DIMFH).  Publikace tohoto modelu je v současné době v recenzním řízení v časopise Physical Review B. Předchozí tři modifikace Jilesova-Athertonova modelu a model DIMFH byly aplikovány na experimentální data. Všechny modely dosahují vynikající shody s experimentálními daty – nejlepší shody však dosahuje model DIMFH, ačkoli je jeho rovnice mnohem jednodušší a má o jeden parametr méně. Proložení experimentálních dat modely bylo provedeno pomocí uživatelsky přívětivých (vstupem jsou pouze naměřená data) skriptů v prostředí MATLAB.
  • Na obrázku je pak příklad proložení magnetizační křivky na amorfním pásku Fe77,5Si7,5B15, kde je uveden koeficient korelace, a také jsou zde uvedeny získané parametry modelu.

 

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Diplomová práce se zaměřovala na vizualizaci dat z komunikace dle standardu 802.11p, který má velký potenciál pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na silnicích. Práce se zabývala komunikací dle tohoto standardu, používanými zprávami a protokoly, implementací aplikace pro vizualizaci událostí inteligentních dopravních systémů a využitím této aplikace v reálném provozu. Aplikace například umožňuje řidiči v infotainmentu automobilu zobrazovat okolní vozidla nebo vizualizovat světelnou signalizaci na křižovatkách. Tato práce potvrdila potenciál standardu 802.11p, který již je implementován v některých městech ČR (např. Praha, Brno, Ostrava).

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Práce byla zaměřena na zkoumání inovativních přístupů v této problematice s pomocí metod reinforcement learning. Prostřednictvím implementovaného simulačního prostředí a aplikace algoritmů deep reinforcement learning se podařilo ověřit použitelnost těchto metod i na tak komplexní problém, jako je autonomní parkování, a položit tak základy dalšího výzkumu v této oblasti. Moc gratulujeme!

 

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

A čím se v práci autorka zabývala? Práce reflektuje analýzu výstupů z optického mapování. Optické mapování je proces sekvenování genomu, který je založen na pozorování obarvených struktur v molekulách DNA za pomoci fluorescenční mikroskopie. Tento způsob popisu genomu je výhodný zejména k popisu strukturálních variant, které jsou často příčinou nespočtu genetických onemocnění. Úkolem bylo navrhnout a vyhodnotit algoritmy, které na snímcích pocházejících z mikroskopu dokáží co nejlépe odhalit jednotlivé molekuly a specifické motivy v nich. Cílem bylo vytvořit podklad, ze kterého se vytvářejí samotné optické mapy, které mohou sloužit odborníkům k analýze genomu.

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Diplomová práce se zabývá zpracováním vybrané problematiky z oborů elektrostatického pole elektrod, problematiky zemnění a vybraným problémům ochrany před bleskem. Práce zpracovává jak stručný teoretický rozbor, tak především podrobně uvádí, jak se softwarem GeoGebra pracovat, aby čtenář práce mohl nezávisle vytvořit vlastní výukové materiály!

Praktickou částí práce byla tvorba celkem třinácti interaktivních úloh z již zmiňovaných okruhů zveřejněných v rámci internetové publikace na stránkách GeoGebry dostupné pod odkazem uvedeným níže. Textová část práce je pak koncipována jako návod. V rámci práce je také jedna z částí věnována porovnání interaktivních výukových materiálů se statickými materiály ve formě skript a tištěné literatury s uvedením vlastních poznatků nabytých prací se softwarem v průběhu studia. A co je super, že všechny dostupné materiály budou využity v rámci výuky daného předmětu!

Odkaz na publikaci níže.

+

Není co řešit,
FEI je moje budoucnost ...

Chci na FEI, chci podat přihlášku

Zveme tě na virtuální prohlídku!

Projděte si naši budovu, laboratoře, třídy online!

Podej si přihlášku už dnes!

Vyber si jeden ze studijních programů ve školním roce 2024/2025.

Co říkají naši absolventi?

Podívejte se na rozhovory s našimi absolventy a nechte se inspirovat ke studiu na FEI ...