AQMS je webový portál pro podporu dlouhodobého strategického rozhodování, který prostřednictvím uživatelsky přívětivého prostředí v podobě interaktivní mapy, poskytuje orgánům státní správy podklady potřebné pro strategické plánování a rozhodování v oblasti kvality ovzduší. Zároveň poskytuje informace veřejnosti o kvalitě ovzduší a plánovaných opatření.

Projekt zahrnuje pět měst a k nim příslušející funkční urbanizované oblasti (Opava, Ostrava, Opole, Rybnik a Žilina) a celou oblast nazvanou TRITIA (Moravskoslezský kraj, Opolské a Slezské Vojvodství a Žilinský kraj).

Portál je přístupný ve čtyřech jazycích: češtině, slovenštině, polštině a angličtině.

Portál zobrazuje především následující informace:

  • Modelování znečištění ovzduší pro jednotlivé znečišťující látky – suspendované částice PM10 a PM2,5, NO2 a benzo(a)pyren.
  • Emise ve formě emisních čtverců pro jednotlivé znečišťující látky a předmětné roky v rozdělení podle skupin zdrojů znečišťování ovzduší.
  • Způsob vytápění domácností a typu používaného paliva.
  • Průmyslové zdroje znečišťování s generalizovanými emisemi pro jednotlivé znečišťující látky a předmětné roky.