Tyto materiály přispějí k likvidaci starých zátěží, následků průmyslových a jiných havárií, čištění určitých typů odpadních vod a ovzduší, dekontaminaci vymezených prostor, apod. Umožní tak zlepšit kvalitu života a sníží zdravotní rizika, zvýší bezpečnost obyvatel a atraktivitu Ostravské aglomerace pro její obyvatele a sníží počet lidí odcházejících z regionu v důsledku nekvalitního životního prostředí.

Specifické cíle projektu jsou rozděleny do třech oblastí. První dva cíle jsou zaměřeny na přípravu, charakterizace a optimalizace přípravy různých druhů magnetických kompozitů, reaktivních sorbentů (na bázi CeO2, fylosilikátů a biologického materiálu) účinných při degradaci organofosforečných pesticidů, rozkladu retardérů hoření, dekontaminaci povrchů zasažených cytostatiky, resp. schopných z prostředí odstranit významné anorganické a organické polutanty. Třetím cílem je návrh a realizace nových druhů optických SPR senzorů, které budou mít malé rozměry, přijatelnou cenu a jednoduchý detekční postup a které v kombinaci s vhodnými materiály umožní detekci chemických a biologických látek v životním prostředí, zejména těžkých kovů v pitné vodě a dalších polutantů v ovzduší. Použití nanokompozitních kovových vrstev významně navýší citlivost optických SPR senzorů.

Vzhledem k zaměření projektu byli zapojeni především studenti doktorských studijních programů Aplikovaná fyzika a Nanotechnologie na VŠB-TUO a doktorského studijního programu Ekologie a ochrana prostředí na UJEP.